ಜನ ಮರುಳೊ ಜಾತ್ರೆ ಮರುಳೊ…

ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಇರೊ ಧಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಳೆತು ಕರಗಿವೆ, ಕೈ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೆರೆಗಳು ನೀತಿ ನಿಯತ್ತಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗೀದವೆ, ತೆನೆ ಒತ್ತ ಮಹಿಳೆ ಇನ್ನ ಏಷ್ಟು ದಿನ ಒರುತಾಳೆ … More